Menu Zamknij

Regulamin

REGULAMIN CENTRUM BADAŃ LITERATURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

PREAMBUŁA

W Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (dalej „Centrum”) współdziałają pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzący badania, działalność dokumentacyjną lub popularyzatorską w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Centrum jest jednostką Wydziału Filologicznego utworzoną przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzeniem nr 135/2017.
 2. Centrum prowadzi działalność́ w siedzibie przy ul. Kuźniczej 21–22 we Wrocławiu.
 3. Regulamin Centrum (dalej „Regulamin”) określa zadania, strukturę organizacyjną, tryb powoływania organów oraz zasady funkcjonowania Centrum.
 4. Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży ma symbol organizacyjny „CBLDM”.
 5. Centrum może się posługiwać angielskojęzyczną nazwą „The Centre for Research on Children’s and Young Adult Literature”.
 6. Centrum podlega Dziekanowi Wydziału Filologicznego.

§2 ZADANIA

Do podstawowych zadań Centrum należy:

 1. wspomaganie indywidualnej i zespołowej działalności naukowej członków i współpracowników Centrum w zakresie badań literatury dla dzieci i młodzieży,
 2. organizacja wydarzeń naukowych poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży,
 3. współpraca z jednostkami badawczymi o podobnym profilu, z instytucjami kultury oraz ze szkołami w kraju i za granicą,
 4. upowszechnianie wiedzy o literaturze dla dzieci i młodzieży.

§3 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Działalność́ Centrum jest finansowana ze środków pozyskanych z następujących źródeł:

 1. ze środków zewnętrznych,
 2. ze środków będących w dyspozycji Wydziału Filologicznego.

§4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Centrum kieruje Koordynator powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Filologicznego zaopiniowany przez Radę Wydziału.

W Centrum działają Rada Programowa oraz Rada Naukowa powoływane przez Dziekana Wydziału Filologicznego na wniosek Koordynatora.

KOORDYNATOR

 1. Koordynatorem Centrum może być́ członek Rady Programowej.
 2. Kandydata na Koordynatora proponuje Rada Programowa.
 3. Funkcja Koordynatora jest kadencyjna i może być odnawiana na maksymalnie jedną kadencję.
 4. Kadencja Koordynatora trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją władz uczelni.
 5. Do podstawowych zadań Koordynatora należy:
 • koordynowanie działań Rady Programowej i Rady Naukowej Centrum,
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
 • podejmowanie decyzji wynikających z przepisów lub postanowień́ szczególnych, niezastrzeżonych dla innych organów, niezbędnych do prawidłowego działania jednostki.

RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa jest kolegialnym organem stanowiącym i kontrolnym, określającym cele działania Centrum, ustalającym plany i zasady funkcjonowania Centrum oraz oceniającym realizację tych planów. Rada Programowa liczy do 9 członków.

 1. Członkiem Rady Programowej może zostać pracownik Wydziału Filologicznego ze stopniem co najmniej doktora nauk humanistycznych, mający dorobek w zakresie literatury lub kultury dla dzieci i młodzieży.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 • określanie celów i kształtowanie polityki badawczej Centrum,
 • zatwierdzanie długofalowego programu funkcjonowania i rozwoju Centrum,
 • postulowanie zmian Regulaminu,
 • opiniowanie projektów zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej Centrum.

3. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów.

4. Zebrania Rady Programowej odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zwołuje je z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem Koordynator Centrum.

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa jest organem doradczym, wspierającym merytorycznie Radę Programową.

 1. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby mające co najmniej stopień naukowy doktora, będące ekspertami w dziedzinie badań literatury lub kultury dla dzieci i młodzieży.
 2. Rada Naukowa jest kadencyjna. Członkostwo w Radzie może być odnawiane.
 3. Kadencja Rady Naukowej trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją władz uczelni.
 4. Do kompetencji Rady Naukowej należy:
 • weryfikacja merytoryczna celów i polityki badawczej Centrum,
 • współtworzenie długofalowego programu funkcjonowania i rozwoju Centrum,
 • opiniowanie i recenzowanie poszczególnych projektów badawczych Centrum.

CZŁONKOWIE CENTRUM

Członkiem Centrum może zostać pracownik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się naukowo, dydaktycznie, dokumentacyjnie lub popularyzatorsko literaturą lub kulturą dla dzieci i młodzieży, który uzyska akceptację Rady Programowej.
Z Centrum mogą współpracować pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, innych szkół wyższych, instytucji edukacyjnych i instytucji kultury, zajmujący się naukowo, dydaktycznie, dokumentacyjnie lub popularyzatorsko literaturą lub kulturą dla dzieci i młodzieży, którzy uzyskają akceptację Rady Programowej. Osoby takie mają status współpracownika Centrum.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany Regulaminu Centrum wprowadza Dziekan na wniosek Koordynatora Centrum lub z własnej inicjatywy.